Dr. Eka Budiarto, S.T., M.Sc 

Dr. Charles Lim, M.Sc.,

Dr. Maulahikmah Galinium, S.Kom., M.Sc.